Koncepcja Pracy Szkoły

Jesteś tu: » Strona główna » Dokumenty szkolne » Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły

        KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO   W JAKSICACH.

                                     „ Dziecko chce być dobre,

                                     Jeśli nie umie – naucz.

                                       Jeśli nie wie – wytłumacz,

                                       Jeśli nie może – pomóż. 

                                                                J.Korczak 

Szkoła jest dla ucznia i to uczeń w szkole jest najważniejszy. Szkoła jest stworzona  i istnieje tylko dla niego.

Uczeń powinien lubić szkołę, czuć się w niej bezpiecznie i chętnie          w niej przebywać. Ale nie tylko uczeń bardzo dobry i dobry. Każdy uczeń w szkole musi znaleźć swoje miejsce, realizować swoje zainteresowania i przeżyć w niej swój sukces. Zadania te można realizować tylko wspólnie z oddanymi w pracy nauczycielami   

i skutecznie wspierającymi działania szkoły rodzicami.

           Szkoła Podstawowa w Jaksicach  to miejsce :

 • poszanowania godności i praw każdego człowieka;
 • sprawiedliwego rozwiązywania problemów;
 • przygotowania uczniów- wychowanków do:

-           zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia;

-           świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;

-           dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie;

-           korzystania ze źródeł informacji;

-           wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;

-           poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania;

-           uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

 • uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli i rodziców, lecz dla  siebie.

 

Nasz absolwent:

 

 • ma poczucie własnej godności i wartości
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
 • radzi sobie ze stresem
 • jest otwarty na innych, szczery i życzliwy
 • jest asertywny
 • jest kulturalny i odpowiedzialny
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie

 

Nauczyciel w naszej szkole:

 • uczy poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • troszczy się o harmonijny rozwój ucznia
 • wprowadza go w świat wiedzy
 • stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków                  i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp

                    Podstawowe informacje o szkole.

  

     Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach swoim obwodem obejmuje następujące miejscowości: Jaksice, Jaksiczki, Stefanowo, Borkowo, Oporówek, Cieślin, Popowice, Kruśliwiec, Sławęcinek, Sławęcin, Sójkowo, Pławin, Radłówek.

    Szkoła mieści się w dwóch budynkach, starym, zabytkowym przy ulicy Szkolnej 2 i niskim, parterowym przy ulicy Szosa Bydgoska 11. Placówka posiada dobre warunki lokalowe.

    Stary budynek szkoły został w 2002 r gruntownie wyremontowany, pozbawiony pieców kaflowych i wilgoci,                          a wyposażony w centralne ogrzewanie z nowej kotłowni olejowej. Znajduje się w nim 5 sal lekcyjnych, gabinety: logopedy, nauczyciela rewalidacji i terapii pedagogicznej, pomieszczenie kuchenne i wyremontowane sanitariaty.

    W drugiej szkole, dzięki dobudowaniu w 2010 roku, nowego skrzydła,  znajduje się  6 sal lekcyjnych, 1 pracownia komputerowa, świetlica, salka dydaktyczna do gimnastyki korekcyjnej, duża sala gimnastyczna z zapleczem sportowym i sanitarnym,  gabinet pedagoga, sekretariat z archiwum szkolnym, pomieszczenie kuchenne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora szkoły.

      Dzieci uczą się w przestronnych, pięknie odnawianych  na bieżąco klasach. Korzystają z pomocy logopedy, uczęszczają na zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej .Dzieci, nauczyciele i rodzice mogą korzystać  z pomocy pedagoga szkolnego.

     W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające z języka polskiego, z języka angielskiego, matematyki, przyrody.

Bardzo dobrze działają organizacje: Samorząd Uczniowski, 37 DH „Wiatraki”, 57 GZ Ogniki,  UKS „Aut”, Ognisko Misyjne.

Uczniowie rozwijają swoje umiejętności artystyczne na zajęciach szkolnego teatru, a sportowe na zajęciach UKS.

    Dla dzieci dojeżdżających zorganizowane są zajęcia świetlicowe, profesjonalnie i twórczo zabezpieczające czas oczekiwania na lekcje bądź powrót do domu.

    Teren szkolny przy ul. Szkolna 2 posiada profesjonalny plac zabaw dla dzieci, natomiast przy budynku szkolnym na ul. Szosa Bydgoska 11, powstaną boska ze sztuczną nawierzchnią i drugi plac zabaw. Przy wybagrowanym stawie powstanie droga dojazdowa od ulicy Łącznej oraz zielony rekreacyjny teren pozwalający spędzać bezpiecznie czas na świeżym powietrzu.

 

 

                                           Kształcenie.

 

     Kadra pedagogiczna SP w Jaksicach to zespół wykształconych, dobrze przygotowanych , zaangażowanych nauczycieli.

Staramy się i nadal będziemy to czynić, aby nasi uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które umożliwią im podjęcie nauki na wyższym etapie kształcenia. W związku z tym systematycznie diagnozujemy osiągnięcia uczniów, dostosowujemy metody nauczania do ich potrzeb, stwarzamy możliwości rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań ( szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych ).

Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w licznych konkursach międzyszkolnych o charakterze wiedzowym, artystycznym i sportowym. Sami jesteśmy organizatorami Międzyszkolnego Konkursu Poezji imienia naszego patrona, Powiatowego Festiwalu Piosenki Skautowej, Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Klas Czwartych i Międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt.

 

    Słabą strona naszej szkoły jest osiąganie niezadowalających wyników na sprawdzianie zewnętrznym. Interpretacja wyników sprawdzianów próbnych i na zakończenie VI klasy to wskaźnik modyfikowania metod nauczania, podejmowania działań w celu najlepszego przygotowania uczniów. Zmieniamy programy nauczania, podręczniki, zwracając uwagę na kształcenie umiejętności zawartych w standardach egzaminacyjnych. Na bieżąco opracowujemy programy własne na zajęcia wyrównawcze             i pozalekcyjne. Wprowadziliśmy program poprawy wyników włączając do niego uczniów od klasy I, wszystkich nauczycieli                   i rodziców. Bierzemy udział w ogólnopolskich sprawdzianach próbnych Operon  i badaniach umiejętności klas trzecich OBUT. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania zaowocują               w niedalekiej przyszłości zadowalającymi wynikami na sprawdzianie zewnętrznym.

Ważna jest jednak opinia nauczycieli uczących w gimnazjum, którzy twierdzą, że nasi absolwenci bardzo dobrze radzą sobie w nauce    w III etapie edukacyjnym, osiągają wysokie wyniki w nauce, są dobrze przygotowani do dalszego kształcenia.

 

     Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych daje możliwość każdemu uczniowi znalezienia dla siebie interesujących zajęć. A na pewno organizacje szkolne rozwijają umiejętności, które niekoniecznie uczeń chce rozwijać na lekcjach. Zajęcia Uczniowskiego Klubu Sportowego, teatru szkolnego, ogniska misyjnego, drużyny zuchowej i harcerskiej cieszą się u naszych dzieci  popularnością.

 

     W naszej szkole nie zapominamy o pracy z uczniami mającymi problemy w nauce. Podejmujemy wiele działań mających na celu eliminowanie zaburzeń, wyrównywanie deficytów rozwojowych, pomocy rodzicom. Prowadzimy zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-

-kompensacyjne, rewalidacyjne i  logopedyczne. Zajęcia te prowadzone są profesjonalnie, gdyż nauczyciele posiadają odpowiednie przygotowanie do tych zajęć i robią to co sprawia im największą satysfakcję.

W naszej szkole dzieci z różnorodnymi trudnościami w nauce mamy dużo. Liczba ich nie zmniejsza się ale ze smutkiem trzeba stwierdzić, że wzrasta. Czynimy starania, żeby w naszej placówce takie dzieci rozwijały się, nie były skazane na odtrącenie, a ich rodzice znaleźli pomoc i  oparcie.

 

    W celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego wprowadzamy profile klas:

 • oddziały przedszkolne: Mały Artysta, Mały Odkrywca
 • I etap edukacyjny: edukacja regionalna: Kujawy- Moja Mała Ojczyzna, edukacja przyrodnicza: Klasa Miłośników Przyrody, edukacja społeczna: zajęcia prowadzone metodyką zuchową.
 • II etap edukacyjny: klasa lingwistyczna, teatralno- artystyczna, ekologiczna.

Dla wszystkich uczniów klas IV-VI wycieczka fundowana przez Wójta Gminy Inowrocław -  możliwość zwiedzenia Płocka  (miejsca urodzin patrona szkoły) i Warszawy.

Dla każdej klasy III nauka pływania.

 

Rodzice partnerami i edukacji i wychowaniu dzieci i uczniów naszej szkoły

 

     Nie byłoby szkoły gdyby nie dzieci i ich rodzice. Rodzice to najważniejsi partnerzy w działalności szkoły. Współpraca                           z rodzicami układa się dobrze i bardzo dobrze. Rodzice pomagają                 w organizowaniu imprez szkolnych, zapewniają dowozy uczniów na konkursy, a Rada Rodziców jest współorganizatorem dużych szkolnych przedsięwzięć. Służy radą i uwagami oraz bierze udział   w opiniowaniu ważnych dla funkcjonowania szkoły dokumentów – Statutu, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, WZO, planów rozwoju jednocześnie wspierając ich realizację.

    Organizujemy dla rodziców:

 • zajęcia pokazowe
 • zajęcia integracyjne- klasowe spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli
 • zebrania klasowe
 • spotkania indywidualne w ramach „drzwi otwartych”
 • zebrania – wywiadówki szkolne
 • spotkania z specjalistami: edukatorami, pedagogami, psychologami w ramach Szkoły dla Rodziców, w celu wspomagania rodziców w oddziaływaniach wychowawczych               i dydaktycznych.

    Współpracujemy z instytucjami wspierającymi rodziny mające różnorodne problemy. Nauczyciele w szkole,  najczęściej pierwsi zauważają niepokojące symptomy, które są zgłaszane i w umiejętny sposób rozwiązywane.

    Realizujemy zadania ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy”. Przystępując kilkakrotnie  do kampanii,  chcieliśmy kontynuować zadania bezpiecznej szkoły, podejmowane w naszej placówce od kilku lat. Spotkaliśmy się z bardzo dużym zrozumieniem rodziców i akceptacją wszystkich nauczycieli, którzy sprawy wychowania nierozerwalnie łączą z nauczaniem i opieką.

 

          Działania integrujące i promujące szkołę.

 

1.Kultywowanie tradycji rodzinnych, patriotycznych i szkolnych

 • uroczyste obchody rocznic patriotycznych i świąt narodowych

wybuch II wojny światowej, Dzień Papieski, Święto Niepodległości, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja

 • opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej ( 1 listopada)
 • uroczyste obchody Święta Edukacji Narodowej, Dnia Patrona,

2. Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych, tematycznych ( rok uczonych, pisarzy, świętych, hymnu narodowego)

3. Strona internetowa szkoły uwzględniająca: aktualności, osiągnięcia uczniów, informacje dotyczące wszystkich podmiotów szkoły, działalność organizacji pozarządowych, zajęć specjalistycznych.

4. Organizacja spotkań integracyjnych uczniów, rodziców                          i nauczycieli – Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Matki,   Dzień Babci i Dzień Dziadka, Wigilia,

5.Organizacja zawodów sportowych „Kubusia Puchatka”  dla dzieci przedszkolnych.

6. Święto Szkoły podsumowujące całoroczne projekty edukacyjne, artystyczne i sportowe.

 

Działania  konieczne i pożądane

 

Obszar działań

Działania konieczne i pożądane

 

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej.

- opracowanie systemu monitorowania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych w celu zwiększenia efektów kształcenia;

 

- wzmocnienie współpracy z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi;

- umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów;

- stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć;

- różnicowanie wymagań w celu  indywidualizowania pracy z uczniem  z jednej strony bardzo zdolnym i ambitnym, zaś z drugiej  bardzo słabym

- stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów poprzez promowanie ich sukcesów w różnych dziedzinach nauki;

 

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych;

- rozwijanie aktywności uczniów poprzez współpracę ucznia zdolnego z uczniem słabym (pomoc koleżeńska).

- wzmocnienie  współpracy z PPP w celu zwiększenia skuteczności wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specyficznymi

2.Procesy zachodzące

    w szkole

- modyfikowanie koncepcji pracy szkoły we współpracy z rodzicami w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów;

- umiejętne korzystanie ze środków dydaktycznych tj. tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera  i prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi ucznia np. metodą projektu, metodą problemową

- dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do rzeczywistych potrzeb uczniów;

- modyfikowanie działań wychowawczych zgodnie z potrzebami i wnioskami uczniów i rodziców

3.Funkcjonowanie w środowisku lokalnym

- udoskonalenie procesu przepływu informacji :

szkoła-rodzice,

wypracować wspólnie z rodzicami zasady przekazu informacji na temat opinii, potrzeb, efektów pracy;

- pogłębianie wiedzy w zakresie niepożądanych zachowań uczniów, w celu radzenia sobie w trudnych sytuacjach przez nauczycieli i rodziców;

- zaplanowanie  promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową, prasę czy też forum.

- zaangażowanie większej liczby rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych,

- współpraca z instytucjami w celu rozwijania talentów ucznia;

- wzmocnienie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez współpracę szkoły z fundacjami, stowarzyszeniami

- wykorzystanie informacji o losach absolwentów i współpraca z nimi poprzez organizowanie spotkań, itp.;

trudnościami w uczeniu się

4. Zarządzanie szkołą

- stworzenie warunków umożliwiających uczniom zwiększenie umiejętności samodzielnego myślenia poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym umiejętności opracowania i wdrażania innowacji

-  wdrożenie samokształcenia i samodoskonalenia

- przeszkolenie rady pedagogicznej z możliwości wykorzystania  nowoczesnych technologii edukacyjnych.

- organizacja opieki w czasie wolnym poprzez zajęcia świetlicowe, w odpowiednio przystosowanej do tego sali;

- aranżowanie wnętrz tak, aby przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów do działania, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny klimat, utrwalała przeżycia dziecka

 

 

Ewaluacja koncepcji pracy szkoły:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły;
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej;
 • opinie rodziców;
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

Załączniki:

 • plany pracy
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyki

 

 

 

 

 

    

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>